فیشر آزمون طولانی را مخلوط کرد، زیرا من دوست دارم و آن را بنویس